मिथिला-भाषा सुन्दरकाण्ड

।। चौपाई ।।

दूर-स्थित कहलनि हनुमान । जननि कहब हम वचन प्रमाण ।। 42 ।।

लक्ष्मण-सहित राम घनश्याम । धनुर्बाण धर छवि अभिराम ।। 43 ।।

ऋष्यमूक लग अयला जखन । दृष्टि पड़ल सुग्रीवक तखन ।। 44 ।।

हमरा ततय पठौलनि विकल । इष्ट अनिष्ट बुझू विधि सकल ।। 45 ।।

इष्ट मानि मन दुनु भाय । लय गेलहुँ हम काँध चढ़ाय ।। 46 ।।

अचल सख्य सुग्रीवक सङ्ग । थोड़बहि दिनमे सङ्कट भङ्ग ।। 47 ।।

रामक कर-शर बालिक मरण । भव-जलनिधि बाली सन्तरण ।। 48 ।।

से सुग्रीव पठाओल दूत । दशदिश वानर वीर बहुत ।। 49 ।।

चलयित कहलनि श्रीरघुनाथ । कार्य्य-सिद्धि कपि अहँइक हाथ ।। 50 ।।

सानुज हमर कुशल सभ्माषि। देव मुद्रिका आगाँ राखि ।। 51 ।।

रामक चर प्रभु-मुद्रा सङ्ग । रावण-गण मन कीट पतङ्ग ।। 52।।

यहि मे तनिक लिखल अछि नाम । देल चिन्हारय कारण राम ।। 53 ।।

।। षट्पद।।

निर्धन करथि कुबेर, कुबेर करथि प्रभु निर्धन ।। 54 ।।

जे चाहथि से करथि, देव कौशल्या-नन्दन ।। 55 ।।

हम आयल छी सिन्धु फानि, देखल लङ्का-भट ।। 56 ।।

हमरहु ई सामर्थ्य, दशानन मारी चटपट ।। 57 ।।

लेल जाय प्रभु-मुद्रिका, मानी जनु किछु आन मन ।। 58 ।।

प्रणत ठाढ़ दय मुद्रिका, हाथ जोड़ि रहला तखन ।। 59 ।।

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

error: Content is protected !!